O nas

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu jest jednostką utworzoną przez Związek Gmin.
W skład Związku wchodzą obecnie Gmina Świecie, Pruszcz, Dobrcz i Jeżewo. Ośrodek jest usytuowany w Pruszczu i oddalony około 350 m od dworca kolejowego, 150 m od przystanku autobusowego i 80 m od najbliższego sklepu. Mieszkańcy dowożeni są do Świecie i Bydgoszczy oraz innych miejscowości samochodem własności Międzygminnego Ośrodka dostosowanym do osób niepełnosprawnych. Budynek ośrodka stoi na działce 8.000 m2, należącej do Urzędu Gminy Pruszcz. Działka wraz z zabudowaniami została przekazana Związkowi Gmin użytkowanie umową zawartą w dniu 6 października 1998 r. pomiędzy Zarządem Gminy w Pruszczu, a Zarządem Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy.

SKIEROWANIE I UMIESZCZENIE OSOBY W DOMU
Do Domu kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Postępowanie w sprawie skierowania oraz umieszczenia w Domu wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

DOKUMENTY WYMAGANE W SPRAWIE SKIEROWANIA DO DOMU:
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:
– pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwiego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej,
Do wniosku dołącza się dokumentację wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej
– rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Postępowanie w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS.
Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywana jest do Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin, ul. Łowińska 9, 86-120 Pruszcz, celem wydania stosownej decyzji.

ZASADY ODPŁATNOŚCI
Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:
Mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
Gmina, z terenu której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

W roku 2022 koszt utrzymania w naszym domu wynosi 4800,00 zł. 

Obecnie posiadamy 1 miejsce wolne.

Skip to content