Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 1

Maj-czerwiec 2013 rok

REMONT TARASÓW I WYMIANA WYKŁADZINY NA II PIĘTRZE W NASZYM DOMU.

W Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dokonano remontu posadzek na schodach, podestach i podjazdach dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku oraz wymiany posadzki na II piętrze Ośrodka. Przedsięwzięcia te bardzo poprawiły jakość funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Codziennie korzysta z tych udogodnień 49 Mieszkańców Domu, ponadto osoby odwiedzające i ich rodziny.

REMONT TEN NIE BYŁBY MOŻLIWY BEZ DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

 

OGŁOSZENIE 2

Lipiec – listopad 2017 rok

REMONT I TERMOMODERNIZACJA MIĘDZYGMINNEGO OŚRODKA OPIEKUŃCZEGO W PRUSZCZU WRAZ Z WYMIANĄ AUTOMATYKI WINDY

W Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dokonano remontu i termomodernizacji budynku oraz wymieniono automatykę windy. 

Dokonano malowania dachu z płyt trapezowych, dachu szybu windowego, dachu wejść z blacho dachówki, zamontowano nową instalację odgromową wykonano obróbki blacharskie, polegające
na wymianie rynien i rur spustowych, a także odwodnienie daszków, ocieplenia ścian zewnętrznych części budynku segmentu „C”, docieplenia ścian wykuszy budynku segmentu „B”, rozebrano rampę i schody do kuchni, odświeżono kolorystykę elewacji budynku wszystkich ścian, powiększono istniejący otwór śmietnika a także dokonano wymiany stolarki okiennej, wymieniono wszystkie drewniane okna połaciowe na okna P CV oraz wskazane w projekcie okna PCV, dokonano wymiany stolarki drzwiowej wg. projektu oraz wymieniono automatykę windy.

Przedsięwzięcia te przyczynią się do poprawy komfortu życia i bezpieczeństwa poruszania się osób niepełnosprawnych zamieszkujących w naszym ośrodku. Przeprowadzona inwestycja poprawi również wygląd i estetykę budynku co sprawi, że osoby niepełnosprawne poczują zadowolenie i radość z mieszkania w naszym domu.

REMONT TEN NIE BYŁBY MOŻLIWY BEZ DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DZIĘKI DOFINANSOWANIU PRZEZ POWIAT ŚWIECKI.

Zdjęcia wykonane przed rozpoczęciem remontu.

 

Zdjęcia wykonane w trakcie remontu.

 

Zdjęcia wykonane po przeprowadzonym remoncie.

 

 

OGŁOSZENIE 3    
Z DNIA 14.12.2017 ROKU

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu

 

Dyrektor  Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w:

Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu

86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 9

Wolne stanowisko:

główny księgowy, w wymiarze czasu pracy – 3/4 etatu

 1. Wymagania niezbędne (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • znajomość przepisów prawa na zajmowanym stanowisku dotyczących rachunkowości budżetowej, finansów publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym programów księgowych ,
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:

– ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,

– ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

 1. Wymagania dodatkowe :
 • znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość przepisów zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów samorządowych,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • znajomość przepisów płacowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 • posiadanie wiedzy z zakresu innych aktów regulujących funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
 • umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • bieżąca analiza środków w budżecie Domu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sprawdzanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
 • organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 • rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 • prowadzenie rozliczeń bankowych,
 • opracowywanie budżetu
 • nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
 • prawidłowe pobieranie i rozliczanie dochodów,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządzanie różnego rodzaju analiz i sprawozdań,
 • nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Praca przy komputerze.
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, poprzedzającym ogłoszenie naboru:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu listopadzie nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 6.Wymagane dokumenty : 

a) list motywacyjny (opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), 

b) życiorys – curriculum vitae ( opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), 

c) kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy (uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),

f) referencje (jeżeli kandydat je posiada),

g) oryginał kwestionariusza osobowego,

h) oświadczenie o :

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe lub kopia aktualnego „Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego”,
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy, w związku z prowadzonym naborem na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

   7.Inne informacje:

 • Procedura naboruna kierownicze stanowisko jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – otwarcie ofert i analiza złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (II etapu) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca test lub rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora  Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu.

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Domu.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy

86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 9

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego”, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).

Oferty, które wpłyną do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu  po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, w nie zamkniętej kopercie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów, za jego potwierdzeniem. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela Pani Sylwia Siadkowska, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, pod numerem telefonu (52) 33-20-290 

 

                                                                                                                                                 Dyrektor Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego 

                                                                                                                                                                                           Sylwia Siadkowska

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.moopruszcz.naszbip.pl/oferty-pracy

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko główny księgowy w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu została wybrana

Pani Lucyna Zgórska zam. Bydgoszcz

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko główny księgowy w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

 

                                                                                                                                                                 Sylwia Siadkowska

                                                                                                                          Dyrektor Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu

 

Pruszcz, dn. 29.12.2017 r.