Ogłoszenia

 

UWAGA!

INFORMUJEMY. IŻ W ZWIĄZKU Z AWARIĄ LINII TELEFONICZNEJ WYSTĘPUJĄ TRUDNOŚCI W POŁĄCZENIACH Z NUMERAMI TELEFONÓW STACJONARNYCH.

PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ NA TELEFON KOMÓRKOWY BĄDŹ FAX:

TEL. KOMÓRKOWY: 690 151 179

FAX: 52-33-20-959

LUB DROGĄ MAILOWĄ:

SEKRETARIAT@MOO-PRUSZCZ.PL

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 1

Maj-czerwiec 2013 rok

REMONT TARASÓW I WYMIANA WYKŁADZINY NA II PIĘTRZE W NASZYM DOMU.

W Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dokonano remontu posadzek na schodach, podestach i podjazdach dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku oraz wymiany posadzki na II piętrze Ośrodka. Przedsięwzięcia te bardzo poprawiły jakość funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Codziennie korzysta z tych udogodnień 49 Mieszkańców Domu, ponadto osoby odwiedzające i ich rodziny.

REMONT TEN NIE BYŁBY MOŻLIWY BEZ DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE 2

Lipiec – listopad 2017 rok

REMONT I TERMOMODERNIZACJA MIĘDZYGMINNEGO OŚRODKA OPIEKUŃCZEGO W PRUSZCZU WRAZ Z WYMIANĄ AUTOMATYKI WINDY

W Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dokonano remontu i termomodernizacji budynku oraz wymieniono automatykę windy. 

Dokonano malowania dachu z płyt trapezowych, dachu szybu windowego, dachu wejść z blacho dachówki, zamontowano nową instalację odgromową wykonano obróbki blacharskie, polegające
na wymianie rynien i rur spustowych, a także odwodnienie daszków, ocieplenia ścian zewnętrznych części budynku segmentu „C”, docieplenia ścian wykuszy budynku segmentu „B”, rozebrano rampę i schody do kuchni, odświeżono kolorystykę elewacji budynku wszystkich ścian, powiększono istniejący otwór śmietnika a także dokonano wymiany stolarki okiennej, wymieniono wszystkie drewniane okna połaciowe na okna P CV oraz wskazane w projekcie okna PCV, dokonano wymiany stolarki drzwiowej wg. projektu oraz wymieniono automatykę windy.

Przedsięwzięcia te przyczynią się do poprawy komfortu życia i bezpieczeństwa poruszania się osób niepełnosprawnych zamieszkujących w naszym ośrodku. Przeprowadzona inwestycja poprawi również wygląd i estetykę budynku co sprawi, że osoby niepełnosprawne poczują zadowolenie i radość z mieszkania w naszym domu.

REMONT TEN NIE BYŁBY MOŻLIWY BEZ DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DZIĘKI DOFINANSOWANIU PRZEZ POWIAT ŚWIECKI.

Zdjęcia wykonane przed rozpoczęciem remontu.

 

Zdjęcia wykonane w trakcie remontu.

 

Zdjęcia wykonane po przeprowadzonym remoncie.

—————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE 3    
Z DNIA 14.12.2017 ROKU

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu

 

Dyrektor  Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w:

Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu

86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 9

Wolne stanowisko:

główny księgowy, w wymiarze czasu pracy – 3/4 etatu

 1. Wymagania niezbędne (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • znajomość przepisów prawa na zajmowanym stanowisku dotyczących rachunkowości budżetowej, finansów publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym programów księgowych ,
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:

– ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,

– ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

 1. Wymagania dodatkowe :
 • znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość przepisów zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów samorządowych,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • znajomość przepisów płacowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 • posiadanie wiedzy z zakresu innych aktów regulujących funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
 • umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • bieżąca analiza środków w budżecie Domu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sprawdzanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
 • organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 • rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 • prowadzenie rozliczeń bankowych,
 • opracowywanie budżetu
 • nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
 • prawidłowe pobieranie i rozliczanie dochodów,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządzanie różnego rodzaju analiz i sprawozdań,
 • nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Praca przy komputerze.
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, poprzedzającym ogłoszenie naboru:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu listopadzie nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 6.Wymagane dokumenty : 

a) list motywacyjny (opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), 

b) życiorys – curriculum vitae ( opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), 

c) kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy (uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),

f) referencje (jeżeli kandydat je posiada),

g) oryginał kwestionariusza osobowego,

h) oświadczenie o :

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe lub kopia aktualnego „Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego”,
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy, w związku z prowadzonym naborem na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

   7.Inne informacje:

 • Procedura naboruna kierownicze stanowisko jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – otwarcie ofert i analiza złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (II etapu) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca test lub rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora  Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu.

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Domu.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy

86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 9

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego”, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).

Oferty, które wpłyną do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu  po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, w nie zamkniętej kopercie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów, za jego potwierdzeniem. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela Pani Sylwia Siadkowska, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, pod numerem telefonu (52) 33-20-290                                                                      Dyrektor Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego 

                                                                       Sylwia Siadkowska

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.moopruszcz.naszbip.pl/oferty-pracy

 

——————————————————————————————————————–

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko główny księgowy w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu została wybrana

Pani Lucyna Zgórska zam. Bydgoszcz

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko główny księgowy w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu oraz pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

 

                                                                                                                                                                 Sylwia Siadkowska

        Dyrektor Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu

 

Pruszcz, dn. 29.12.2017 r.

——————————————————————————————————————–

 OGŁOSZENIE 4 

z dnia 10.03.2020 r.

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Uwaga!

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu informuje, że od dnia 11.03.2020 roku obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin Mieszkańców. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Uprzejmie informujemy, że decyzję podjęliśmy w związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19. Mieszkańcy DPS należą do grupy najwyższego ryzyka w potencjalnym zakażeniu, w związku z czym podjęte działania mają charakter profilaktyczny i zapobiegawczy.

PROSIMY NIE WCHODZIĆ NA TEREN DOMU!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 52-33-20-290

wew. 34 – dyrektor domu

wew. 35 – pracownik socjalny

wew. 32 – dział opiekuńczy

wew. 31 – sekretariat

                                     Dyrektor Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego                                                                              

                                                                      Sylwia Siadkowska

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE 5

z dnia 13.07.2020 roku

 INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Od dnia 13 lipca 2020 roku

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu

wznawia możliwość odwiedzenia Mieszkańców Domu,

które odbywać się będą na nowych zasadach  do których należy się obowiązkowo stosować

Zasady wprowadzono zgodnie z wytycznymi  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.06.2020 nr NHK.9011.2.28.2020 dotyczącą zasad opuszczania domu pomocy społecznej przez Mieszkańców Domu oraz zasad przyjmowania w/w jednostkach osób odwiedzających w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS – cov-2

 

 1. Odwiedzający proszeni są o zorganizowanie spotkań z mieszkańcem od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, a od dnia 1 sierpnia 2020 roku również w soboty w godzinach od 10:00 – 12:00 i od 15:00 – 17:00,  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym Domu tel. 0-52 33 20 290 wew. 35, w razie jego nieobecności z kierownikiem działu wew. 32 lub dyrektorem wew. 34.
 2. Obowiązuje zasada jeden mieszkaniec na jednego odwiedzającego.
 3. Czas odwiedzin do jednej godziny.
 4. Odwiedziny będą odbywały się w ogrodzie, w namiocie wojskowym lub w innym wyznaczonym do tego miejscu.
 5. Zarówno odwiedzający jak i mieszkaniec Domu przed spotkaniem będzie poddany pomiarowi temperatury ciała.
 6. Osobą odwiedzającą może być wyłącznie osoba zdrowa.
 7. Przed odwiedzinami pracownik socjalny lub inna osoba wyznaczona zobowiązany jest przeprowadzić z odwiedzającym ankietę dotyczącą miejsca jego zamieszkania lub pobytu, oraz charakteru wykonywanej pracy. Ankieta ma na celu ustalenie czy osoba ta może być zakwalifikowana do odwiedzin. Mierzy również temperaturę ciała obu stronom spotkania.
 8. W przypadku gdyby zebrane w ankiecie dane wskazywały na wykonywana ryzyko zakażenia Dom może odmówić odwiedzającemu widzenia z mieszkańcem.
 9. Obowiązuje zakaz przemieszczanie się po terenie Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego osób odwiedzających i odwiedzin Mieszkańców w ich pokojach mieszkalnych.
 10. Odwiedziny mieszkańca leżącego będą rozpatrywane indywidualnie.
 11. Odwiedzający oraz mieszkaniec domu muszą zachować ścisły reżim sanitarny. Zachować dystans społeczny min 1,5 metra odległości, być wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. maseczka lub przyłbica i rękawiczki ochronne. W wyżej wymienione środki osoba odwiedzająca powinna wyposażyć się sama.
 12. Przed i po wizycie należy użyć środka dezynfekującego znajdującego się w namiocie.
 13. W trakcie odwiedzin zarówno mieszkaniec jak i osoba odwiedzająca nie powinni spożywać posiłków.
 14. Po zakończeniu odwiedzin pomieszczenie w którym odbywało się spotkanie zostanie poddane dezynfekcji.
 15. Istnieje możliwość urlopowania mieszkańca, który po powrocie musi obowiązkowo odbyć 14 dniową kwarantannę.
 16. W razie pytań i chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

– pracownik socjalny  0-52 33 20 290 wew. 35

– kierownik działu opiekuńczego 0-52 33 20 290 wew. 32

 

Wszystkich odwiedzających prosimy o przestrzeganie wprowadzonych zasad i wyrozumiałość. 

 

                                       Dyrektor Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego                                                                              

                                                                      Sylwia Siadkowska

 ——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE 6

z dnia 28.09.2020 roku

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Od dnia 28.09.2020 roku Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu wstrzymuje możliwość odwiedzenia Mieszkańców naszego domu. Uprzejmie informujemy, że decyzję podjęliśmy w związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19. Mieszkańcy DPS należą do grupy najwyższego ryzyka w potencjalnym zakażeniu, w związku z czym podjęte działania mają charakter profilaktyczny i zapobiegawczy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 52-33-20-290

wew. 34 – dyrektor domu

wew. 35 – pracownik socjalny

wew. 32 – dział opiekuńczy

wew. 31 – sekretariat

        Dyrektor Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu

        Sylwia Siadkowska


OGŁOSZENIE 7

z dnia 01.11.2020 r.

INFORMACJA DLA RODZIN

Uprzejmie informujemy, iż od miesiąca listopada istnieje możliwość kontaktu z naszymi Mieszkańcami za pośrednictwem telefonu komórkowego nr telefonu: 690 151 179 oraz za pośrednictwem messengera: Moo Pruszcz , a także skype’a: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy Pruszcz

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

             Dyrektor Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu

           Sylwia Siadkowska

______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE 8

z dnia 01.11.2020 r.

W ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 30 października 2020 roku Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu zawarł umowę o powierzenie grantu z Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Skip to content