Deklaracja dostępności

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.moo-pruszcz.pl strony Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu.

Data publikacji strony: 2016-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter poglądowy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Siadkowskasekretariat@moo-pruszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 33 20 290 wew. 31.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu posiada dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od ulicy Łowińskiej oraz wejście od zaplecza budynku z terenu rekreacyjnego – ogrodu. Nawierzchnie przed wejściami są utwardzone i wywłaszczone, a krawężniki obniżone. Przed budynkiem oraz za budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe, a także oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Każde wejście do budynku ma trzystopniowe schody, a także posiada utwardzone podjazdy dla wózków inwalidzkich. Podjazdy są wyposażone w poręcze. Przy każdym z obu wejść do Ośrodka znajdują się przyciski dzwonka, umieszczone na takiej wysokości, aby możliwe było korzystanie z nich przez osoby siedzące na wózkach inwalidzkich. Wejście stanowią jednoskrzydłowe, przeszklone drzwi o szerokości powyżej 100 cm.  Wejście do budynku Ośrodka od ulicy Łowińskiej ma podwójne drzwi. Między drzwiami znajduje się wiatrołap, z którego wejście na korytarz parteru umożliwia przycisk elektrycznego otwierania drzwi. Przycisk ten zamieszczony jest na takiej wysokości, żeby osoby siedzące na wózku mogły korzystać.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Siedziba Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje możliwy jest za pomocą windy, która usytuowana jest z tyłu budynki i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Windą można dojechać do drugiego piętra. Budynek nie posiada podnośników.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta

Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Ośrodku przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Ośrodku. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Ośrodek, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Skip to content